ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2014 เวลา 10:37 น.


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) จำนวน 2 ศูนย์ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

      องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) จำนวน 2 ศูนย์ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 6

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันจันทร์ที่ 01 กันยายน 2014 เวลา 15:27 น.


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งอิฐ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

      องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งอิฐ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๖,๘๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 6

 

สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน ศพด.อบต.สองพี่น้อง

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันศุกร์ที่ 08 สิงหาคม 2014 เวลา 14:43 น.


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน/วัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จำนวน ๒ ศูนย์

      องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน/วัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จำนวน ๒ ศูนย์ ตามรายการ ดังนี้

 

สอบราคาจ้างเหมาโครงการฯ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองมะค่า

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2014 เวลา 15:40 น.


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการฯ หมู่ท่ี ๘ บ้านหนองมะค่า ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๖ จุด

     องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาโครงการฯ หมู่ท่ี ๘ บ้านหนองมะค่า ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๖ จุด ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๓,๘๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)


 

สอบราคาจ้างเหมาโรงการฯ หมู่ที่ ๗

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2014 เวลา 15:37 น.


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโรงการฯ หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยปลาดุก ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๔ จุด

      องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาโรงการฯ หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยปลาดุก ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๔ จุด ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙๙,๑๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)


 

หน้า 10 จาก 13

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»
Cheap web hosting service is not always a good solution. I highly recommend reading some hosting reviews such as hostmonster review or ipage hosting review.
Business Joomla Templates designed by Joomla Hosting