สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2015 เวลา 14:58 น.


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านสองพี่น้อง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๒ สาย

      องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านสองพี่น้อง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๒ สาย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๗,๗๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1

 

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2015 เวลา 13:55 น.


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านท่าลิงลม (สายทางเลี่ยงค่ายฝึกรบพิเศษ) ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

      องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านท่าลิงลม (สายทางเลี่ยงค่ายฝึกรบพิเศษ) ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๓,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3

 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแอสฟัสท์ติก ม.2

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 1999 เวลา 07:00 น.


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยดำเนินการเปลี่ยนแปลงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านวังวน (สายศูนย์ อพป.บ้านวังวน) ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยดำเนินการเปลี่ยนแปลงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านวังวน (สายศูนย์ อพป.บ้านวังวน) ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๙,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

อ่านข้อมูลเพิ่ม: โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแอสฟัสท์ติก ม.2

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง 2558

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันศุกร์ที่ 06 มีนาคม 2015 เวลา 17:37 น.


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี


 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันจันทร์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 15:24 น.


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ภายในตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

      องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ภายในตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒๗,๓๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)


 

หน้า 9 จาก 14

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»
Cheap web hosting service is not always a good solution. I highly recommend reading some hosting reviews such as hostmonster review or ipage hosting review.
Business Joomla Templates designed by Joomla Hosting