สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2015 เวลา 13:55 น.


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านท่าลิงลม (สายทางเลี่ยงค่ายฝึกรบพิเศษ) ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

      องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านท่าลิงลม (สายทางเลี่ยงค่ายฝึกรบพิเศษ) ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๓,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3

 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแอสฟัสท์ติก ม.2

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 1999 เวลา 07:00 น.


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยดำเนินการเปลี่ยนแปลงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านวังวน (สายศูนย์ อพป.บ้านวังวน) ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยดำเนินการเปลี่ยนแปลงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านวังวน (สายศูนย์ อพป.บ้านวังวน) ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๙,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

อ่านข้อมูลเพิ่ม: โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแอสฟัสท์ติก ม.2

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง 2558

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันศุกร์ที่ 06 มีนาคม 2015 เวลา 17:37 น.


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี


 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันจันทร์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 15:24 น.


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ภายในตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

      องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ภายในตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒๗,๓๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)


 

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2015 เวลา 15:23 น.


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) จำนวน 2 ศูนย์ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

      องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) จำนวน 2 ศูนย์ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)


 

หน้า 8 จาก 13

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»
Cheap web hosting service is not always a good solution. I highly recommend reading some hosting reviews such as hostmonster review or ipage hosting review.
Business Joomla Templates designed by Joomla Hosting