ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง 2558

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันศุกร์ที่ 06 มีนาคม 2015 เวลา 17:37 น.


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี


 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันจันทร์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 15:24 น.


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ภายในตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

      องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ภายในตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒๗,๓๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)


 

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2015 เวลา 15:23 น.


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) จำนวน 2 ศูนย์ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

      องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) จำนวน 2 ศูนย์ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)


 

สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งถังเก็บน้ำระบบประปา

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2015 เวลา 11:10 น.


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งถังเก็บน้ำระบบประปา หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งอิฐ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ความจุน้ำไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง

      องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งถังเก็บน้ำระบบประปา หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งอิฐ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ความจุน้ำไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง


 

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันศุกร์ที่ 09 มกราคม 2015 เวลา 14:58 น.


ระกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) จำนวน 2 ศูนย์ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

      องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) จำนวน 2 ศูนย์ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

หน้า 13 จาก 17

«เริ่มแรกย้อนกลับ11121314151617ถัดไปสุดท้าย»
Cheap web hosting service is not always a good solution. I highly recommend reading some hosting reviews such as hostmonster review or ipage hosting review.
Business Joomla Templates designed by Joomla Hosting