สอบราคาจ้างเหมาโรงการฯ หมู่ที่ ๗

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2014 เวลา 15:37 น.


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโรงการฯ หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยปลาดุก ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๔ จุด

      องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาโรงการฯ หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยปลาดุก ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๔ จุด ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙๙,๑๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)


 

สอบราคาจ้างเหมาโครงการฯ หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งอิฐ

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2014 เวลา 15:34 น.


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการฯ หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งอิฐ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๖ จุด

      องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาโครงการฯ หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งอิฐ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๖ จุด ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๖,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)


 

สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดสระน้ำห้วยปลาดุก

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2014 เวลา 15:31 น.


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดสระน้ำห้วยปลาดุก (สระประปาหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยปลาดุก ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

      องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดสระน้ำห้วยปลาดุก (สระประปาหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยปลาดุก ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๙,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)


 

สอบราคาจ้างเหมาโครงการฯ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองปืนแตก

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2014 เวลา 15:29 น.


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการฯ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองปืนแตก ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๕ จุด

      องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาโครงการฯ หมู่ท่ี ๔ บ้านหนองปืนแตก ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๕ จุด ดังนี้


 

สอบราคาจ้างเหมาโครงการฯ หมู่ที่ ๒ บ้านวังวน

เขียนโดย อบต.สองพี่น้อง วันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2014 เวลา 15:24 น.


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการฯ หมู่ที่ ๒ บ้านวังวน ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

      องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาโครงการฯ หมู่ที่ ๒ บ้านวังวน ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 2 จุด ดังนี้


 

หน้า 12 จาก 14

«เริ่มแรกย้อนกลับ11121314ถัดไปสุดท้าย»
Cheap web hosting service is not always a good solution. I highly recommend reading some hosting reviews such as hostmonster review or ipage hosting review.
Business Joomla Templates designed by Joomla Hosting