สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง


นายบรรเทิง เลี้ยวสกุลเลิศ ประธานสภาอบต.
นายสุชาติ  สมใจ
ประธานอบต.สองพี่น้อง

รองประธานสภาอบต.
นายชาญชัย  สมใจ
รองประธานสภาอบต.
 
เลขานุการสภาอบต.
น.ส.บุญน้อง  กล่อมจิตร
เลขานุการสภาอบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
สมาชิกสภาอบต.
นายประยงค์  ดุมพรหม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
 
สมาชิกสภาอบต.
นายสุชาติ  สมใจ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาอบต.
นายชาญชัย  สมใจ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
 
สมาชิกสภาอบต.
นายประหยัด  ปานเกิด
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาอบต.
นางน้ำฝน  ปานพ่วง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
 
สมาชิกสภาอบต.
นายสมโชค  กลัดหลำ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาอบต.
นายชวน  วงศ์สิงห์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
 
สมาชิกสภาอบต.
นายอำนาจ  ศรีแจ้
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาอบต.
นายเที่ยง  ปลีสุวรรณ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
 
สมาชิกสภาอบต.
นางสายฝน  สุขศรี
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาอบต.
นายกำจด  เพชรแย้ม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
 
สมาชิกสภาอบต.
นายสำอางค์  งามขำ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
สมาชิกสภาอบต.
นายบัญชา  ดูเรืองรัมย์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
 
สมาชิกสภาอบต.
นายเสน่ห์  จันทร์เจิม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาอบต.
นายวิรัตน์  นาคสิงห์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8
 
สมาชิกสภาอบต.
นายบุญยิ่ง  ดีกลั่น
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8
Cheap web hosting service is not always a good solution. I highly recommend reading some hosting reviews such as hostmonster review or ipage hosting review.
Business Joomla Templates designed by Joomla Hosting