การบริการพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง

การคมนาคม
       ถนนลาดยาง   7  สาย
       ถนนคอนกรีต 17  สาย
       ถนนลูกรัง 25  สาย
       การคมนาคมทางน้ำ เนื่องจากหมู่ที่ 3 บ้านท่าลิงลม (กลุ่มแม่ประโดล) เป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก และอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ และอาศัยอยู่บริเวณต้นน้ำเขื่อนแก่งกระจาน ทำให้ชาวบ้านมักนิยมใช้การเดินทาง โดยทางเรือ


การโทรคมนาคม
       ตู้โทรศัพท์สาธารณะ    จำนวน  4  ตู้

การไฟฟ้า
       มีไฟฟ้าครบทั้ง  8  หมู่บ้าน
       ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  จำนวน  142  ครัวเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ
       แม่น้ำ        จำนวน    1  สาย
       ลำห้วย      จำนวน  15  สาย

Cheap web hosting service is not always a good solution. I highly recommend reading some hosting reviews such as hostmonster review or ipage hosting review.
Business Joomla Templates designed by Joomla Hosting