สภาพทางสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง

การศึกษา
       โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน  4  แห่ง
       โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน  2  แห่ง
       ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน  8  แห่ง
       หอกระจายข่าว จำนวน  2  แห่ง
       เสียงตามสาย จำนวน  8  แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
       วัด                                                จำนวน  6  แห่ง

การสาธารณสุข
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    จำนวน  2  แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       ตำรวจชุมชน                                   จำนวน  1  ชุด
Cheap web hosting service is not always a good solution. I highly recommend reading some hosting reviews such as hostmonster review or ipage hosting review.
Business Joomla Templates designed by Joomla Hosting