สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.สองพี่น้อง

การประกอบอาชีพ
       ประชาชนในตำบลสองพี่น้องส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการเลี้ยงสัตว์ เช่นการทำไร่มะนาว ไร่สับปะรด และการปลูกพืชผักสวนครัว ด้านการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค สุกร ด้านการค้าขายและอาชีพรับจ้าง

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
       โรงสี   1  แห่ง
       ร้านค้าชุมชน   1  แห่ง
       ปั้มหลอด 14  แห่ง
       รีสอร์ท 11  แห่ง


Cheap web hosting service is not always a good solution. I highly recommend reading some hosting reviews such as hostmonster review or ipage hosting review.
Business Joomla Templates designed by Joomla Hosting