วันที่ รายการ
07 พค 2567 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 เมษ 2567 จ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำพุกร่าง หมู่ที่ ๗ เพื่อกิจการประปา (บริเวณอ่างเก็บน้ำพุกร่าง) ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เมษ 2567 จ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองปืนแตก หมู่ที่ ๔ เพื่อกิจการประปา (บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองปืนแตก) ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เมษ 2567 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 กพ 2567 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (กองช่าง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กพ 2567 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ/ผันน้ำเข้าแหล่งน้ำ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กพ 2567 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด คอมพิวเตอร์สำนักงาน (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๐๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ธค 2566 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ธค 2566 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ สำนักปลัด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปืนแตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ธค 2566 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ธค 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ธค 2566 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์อำนวยการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๓ รายการ จำนวน ๘ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ธค 2566 เช่าเต็นท์ ๒ หลังพร้อมโต๊ะเก้าอี้ ไฟส่องสว่าง จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการศูนย์อำนวยการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ธค 2566 ซื้อเครื่องดื่มบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว จำนวน ๑ จุด จำนวน ๗ วัน ตามโครงการศูนย์อำนวยการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธค 2566 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้ลูกรัง หมู่ที่ ๑ บ้านสองพี่น้อง ตำบลสองพี่น้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธค 2566 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองปืนแตก (สายบ้านป้าสอน) ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธค 2566 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองมะค่า (สายบ้านลุงเขียว) ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ธค 2566 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้นิรภัย) จำนวน ๑ ตู้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ธค 2566 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านสองพี่น้อง (สายหนองไม้หลา) ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ธค 2566 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านวังวน (สายบ้านนายสมชาย สมใจ) ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ธค 2566 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านท่าลิงลม (สายบ้านนายอนันต์ รอดภัย) ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ธค 2566 ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พย 2566 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๗ บ้านห้วยกระสังข์ (สายบ้านนายปลอด ผิวผ่อง) ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พย 2566 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๗ บ้านห้วยกระสังข์ (สายพุน้อย-ศาลาหมู่บ้าน) ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พย 2566 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านสองพี่น้อง (สายบ้านนางเคลิก บุญชู) ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พย 66 ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน ๒๔ ชิ้น สำหรับโครงการจัดกิจกรรมการแข่งเรือลอยกระทง หมู่ที่ ๓ บ้านท่าลิงลม (กลุ่มแม่ประโดล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พย 66 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๔ รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 พย 66 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-62-0006 จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 พย 66 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๕ บ้้านห้วยปลาดุก (สายบ้านนายเที่ยง) ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 พย 66 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งอิฐ (สายอ่างเก็บน้ำห้วยตะพั้ง-บ้านวังวนหมู่ที่ ๒) ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ตค 66 จ้างปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงบ่อบาดาล ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กย 66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมหลังคาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กย 66 จ้างจัดทำป้ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ กว้าง ๑ เมตร ยาว ๒ เมตร (เข้ากรอบไม้) จำนวน ๓ ป้าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กย 66 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP3055 เลขครุภัณฑ์ 417-61-0003 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กย 66 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๑๒๔๐ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กย 66 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กย 66 จ้างต่ออายุเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์ Hosting พร้อมต่ออายุโดเมนเนมขององค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง ตามรายละเอียดที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 กย 66 ซื้อน้ำแข็ง จำนวน ๓ วัน สำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านวังวน ตำบลสองพี่น้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กย 66 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หน่วยตรวจสอบภายใน) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กย 66 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านวังวน ตำบลสองพี่น้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กย 66 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านวังวน ตำบลสองพี่น้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กย 66 ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน ๑ ชุด สำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านวังวน ตำบลสองพี่น้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กย 66 จ้างเหมาเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด จำนวน ๓ วัน สำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านวังวน ตำบลสองพี่น้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กย 66 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ ตลับ สำหรับใช้ภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กย 66 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กย 66 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กย 66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กย 66 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หน่วยตรวจสอบภายใน) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กย 66 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 กย 66 ซื้อแบตเตอร์รี่และขั้วแบตเตอร์รี่ จำนวน ๒ รายการ ของเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕๖๐-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 กย 66 ซื้อแบตเตอร์รี่และขั้วแบตเตอร์รี่ จำนวน ๒ รายการ ของเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕๖๐-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 กย 66 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ ของเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕๖๐-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean 
โทร.089-2555716


 


 


QR Code
อบต.สองพี่น้อง 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-706128-9
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล