บุคลากรสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง

 


น.ส.บุญน้อง  กล่อมจิตร
ปลัด อบต.สองพี่น้อง

นายภัทราวุฒิ  แย้มกล่ำ
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นางปรียนันท์  วัตรวิลัย
บุคลากร
นางสาวสิริมา  อยู่ชมบุญ
นักพัฒนาชุมชน
 
 
 พ.อ.อ.สมชาย  เพชรแย้ม
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวขจรพรรณ เหมือนอ่วม
นักวิชาการศึกษา
 

นายบริรักษ์ เกาะประเสริฐ
นักวิชาการเกษตร

นางสาวศิราณี  พรามศาสตร์
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
- ว่าง -
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
น.ส.ดวงฤดี สุรสราญวงศ์ จนท.วิเคราะห์ฯ
นางสาวอณัฐชา  คุ้มจินดา
ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.ดวงฤดี สุรสราญวงศ์ จนท.วิเคราะห์ฯ
นางสาวโสภา  สมจิตต์
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
น.ส.วรรธนา แจ่มจำรัส
นางสาวศิริรัตน์  โกงกาง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
น.ส.ดวงฤดี สุรสราญวงศ์ จนท.วิเคราะห์ฯ
นางสาวภัทรณินทร์  ขนอง
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
 
นางสาวกรรณิกา  ขนอง
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางสาวพจนีย์  คนไว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
นายศตวรรษ ดาวตรง
พนักงานขับรถยนต์
น.ส.วรรธนา แจ่มจำรัส
นายทนงศักดิ์ สมใจ
ภารโรง
    

Cheap web hosting service is not always a good solution. I highly recommend reading some hosting reviews such as hostmonster review or ipage hosting review.
Business Joomla Templates designed by Joomla Hosting