บุคลากรสำนักปลัด อบต.สองพี่น้อง

 


น.ส.บุญน้อง  กล่อมจิตร
ปลัด อบต.สองพี่น้อง

นายภัทราวุฒิ  แย้มกล่ำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นางปรียนันท์  วัตรวิลัย
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสิริมา  อยู่ชมบุญ
นักพัฒนาชุมชน
 
 พ.อ.อ.สมชาย  เพชรแย้ม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวขจรพรรณ เหมือนอ่วม
นักวิชาการศึกษา
 

นายบริรักษ์ เกาะประเสริฐ
นักวิชาการเกษตร

นางสาวกมลชนก ศรีจันจรา
นิติกร
 

นางสาวศิราณี  พรามศาสตร์
เจ้าพนักงานธุรการ
- ว่าง -
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
น.ส.ดวงฤดี สุรสราญวงศ์ จนท.วิเคราะห์ฯ
นางสาวอณัฐชา  คุ้มจินดา
ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.ดวงฤดี สุรสราญวงศ์ จนท.วิเคราะห์ฯ
นางสาวโสภา  สมจิตต์
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
น.ส.วรรธนา แจ่มจำรัส
นางสาวศิริรัตน์  โกงกาง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
น.ส.ดวงฤดี สุรสราญวงศ์ จนท.วิเคราะห์ฯ
นางสาวภัทรณินทร์  ขนอง
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
 
นางสาวกรรณิกา  ขนอง
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางสาวพจนีย์  คนไว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นายศตวรรษ ดาวตรง
พนักงานขับรถยนต์
น.ส.วรรธนา แจ่มจำรัส
นายทนงศักดิ์ สมใจ
ภารโรง
    

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean   


 


QR Code
อบต.สองพี่น้อง 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-706128-9
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.