นายอุทัย อินแดง ปลัดอบต.
น.ส.บุญน้อง  กล่อมจิตร
ปลัด อบต.สองพี่น้อง

นายภัทราวุฒิ  แย้มกล่ำ
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นางปรียนันท์  วัตรวิลัย
บุคลากร
นางสาวสิริมา  อยู่ชมบุญ
นักพัฒนาชุมชน
 
 
 พ.อ.อ.สมชาย  เพชรแย้ม
เจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวศิราณี  พรามศาสตร์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
นางสาวโชติรส  ทิมหอม
นิติกร
น.ส.ดวงฤดี สุรสราญวงศ์ จนท.วิเคราะห์ฯ
นางเมตตา  รอดประเสริฐ
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
น.ส.ดวงฤดี สุรสราญวงศ์ จนท.วิเคราะห์ฯ
นางสาวอณัฐชา  คุ้มจินดา
ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.ดวงฤดี สุรสราญวงศ์ จนท.วิเคราะห์ฯ
นางสาวโสภา  สมจิตต์
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
น.ส.วรรธนา แจ่มจำรัส
นางสาวศิริรัตน์  โกงกาง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
น.ส.ดวงฤดี สุรสราญวงศ์ จนท.วิเคราะห์ฯ
นางสาวภัทรณินทร์  ขนอง
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
 
นางสาวกรรณิกา  ขนอง
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางสาวพจนีย์  คนไว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
น.ส.วรรธนา แจ่มจำรัส
นายณัฐวุฒิ  ภูมิดิษฐ์
พนักงานขับรถยนต์
น.ส.วรรธนา แจ่มจำรัส
นายวิเชียร  สมรูป
นักการภารโรง
 
น.ส.วรรธนา แจ่มจำรัส
นายสุทธิพันธุ์  อินพรม
คนงานทั่วไป
Cheap web hosting service is not always a good solution. I highly recommend reading some hosting reviews such as hostmonster review or ipage hosting review.
Business Joomla Templates designed by Joomla Hosting